jun 21 2019

Wâldseiner Wykein 2019

Foto’s van het bij vlagen natte Wâldseiner Wykein.

Foto’s: Jan Osinga

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.woudsendonline.nl/voorpagina/waldseiner-wykein-2019-2

jun 21 2019

Wâldseiner Wykein 2019

Foto’s van de oecumenische kerkdienst tijdens het Wâldseiner Wykein.

Foto’s: Jan Osinga

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.woudsendonline.nl/voorpagina/waldseiner-wykein

jun 21 2019

Wâldseiner Wykein 2019

Foto’s van de drukbezochte Bingo,

Foto’s: Jan Osinga

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.woudsendonline.nl/voorpagina/waldseiner-wykein-2019

jun 14 2019

Vertraging De Driuwpôlle

Mededeling: De Driuwpôlle verschijnt helaas niet vandaag, maar na het weekend.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.woudsendonline.nl/voorpagina/vertraging-de-driuwpolle

jun 14 2019

Notulen jaarvergadering Dorpsbelangen Woudsend

Notulen jaarvergadering Dorpsbelangen Woudsend e.o. 10 mei 2019.

1. Opening:
Jurjen de Jong heet alle aanwezigen van harte welkom. Hij meld dat onze interim voorzitster Anuscka de Man wegens familie omstandigheden niet aanwezig kan zijn. De opkomst is klein, wat we ook wel verwacht hadden omdat we een maand geleden al de dorpsvisie-bijeenkomst hebben gehad.

2. Notulen jaarvergadering en Jaarverslag 2018: 
De notulen van de vorige jaarvergadering lagen voor deze vergadering ter inzage. Ook via Woudsend online kon je deze inzien. Er zijn geen op- of aanmerkingen over dit verslag en zijn vastgelegd.

Jaarverslag van 2018 door Jacqueline Postma.

3. Bestuurssamenstelling:
Jurjen de Jong stelt Jacob van de Wal voor als nieuw bestuurslid, hij wordt met een applaus verwelkomd.
Afgelopen jaar zijn Bertus de Jong, Loek Hogenhout, Martje Syperda, Jelle van Netten afgetreden. Fonger Ringnalda heeft na deze vergadering vrijaf van zijn bestuurlijke functie maar gaat ons nog wel ondersteunen met hand-en spandiensten.

We zijn nog druk bezig om een nieuwe voorzitter te zoeken voor ons bestuur. 
Wel hebben we een nieuw bestuurslid, Maud Cozijnsen wordt met een applaus verwelkomt.

4. Financieel verslag:
Jurjen de Jong heeft het verslag op de beamer en licht dit toe.
De balans uitgelegd, Stichting 1816 gelden en een uitleg over eigenlijke uitgaven.

Peter Kranendonk: Het geld wat over is van de elfstegentocht kun je verantwoorden bij de gemeente als onderhoud.

5. Verslag kascommissie:
Fedde Mulder en Klaas Postma vormden dit jaar de kascommissie. De boeken zijn door hen gecontroleerd en prima in orde bevonden. Klaas Postma meldt dat er aan de penningmeester décharge verleend kan worden. Daartoe wordt door de vergadering besloten.

6. Benoeming kascommissie:
Fonger Ringnalda vormt samen met Bote Pietersma volgend jaar de kascommissie.

7. Verslagen van:
– Speeltuinvereniging
– Woudsendonline 
– Dorpskrant de Driuwpôlle

Speeltuinvereniging: 
Jacob van der Wal leest het verslag voor. 
Zie ander bericht.

Dorpskrant:
Jacob van der Wal leest het verslag voor van Hendrik van Netten.
Zie ander bericht.

Woudsendonline:
Hans Kok presenteert de nieuwe website en Woudsendonline is bezig een portal te ontwikkelen voor Woudsend.
Verder worden facebook en instragram bijgewerkt en bijgehouden.

Siemon de Vries, Jorrit Zondervan en Geertje van der Meulen zijn uit het bestuur. 
Henk van Vreumingen heeft de financiën overgenomen, 
Hans kok doet de website en ze hebben 
Lisa Dijkstra erbij voor de redactie. Ze wil praten met jongeren en toeristen en de verkregen informatie toevoegen aan de site. 
Ieme Braaksma stelt de agenda samen. 
Jan Osinga is de fotograaf.

Douwe Zondervan: Is dit de overkoepelende website van Woudsend?
Hans Kok: De portal is zeer welkom en verstandig!

Loek Hogenhout: Woudsend online is voor Woudsenders. Waar moeten de toeristen de informatie over Woudsend weghalen?
Peter Kranendonk: Woudsend promotie heeft een nieuwe site opgestart. 
Dit wordt onderzocht om dit af te stemmen met Woudsendonline.

De voorzitter bedankt allen voor de verslagen en vermeldt dat de bestuursleden van Dorpsbelangen de boeken van deze drie commissies gecontroleerd hebben en in orde zijn bevonden.

8. Lopende zaken:
A: Dorpsvisie: Er is een extra bijeenkomst geweest om nog punten aan te vullen voor het concept dorpsvisie. Deze is gemaakt na keukentafelgesprekken bij verschillende groepen in Woudsend. De definitieve dorpsvisie wordt geschreven en aangeboden aan de gemeente vóór de zomer. Daarna gaan we samen met de Ondernemersvereniging via de dorskrant communiceren om werkgroepjes te vormen om onderwerpen uit te werken. 
B: ASR gebouw: Afgelopen week stond de advertentie voor inschrijving voor projectontwikkelaars voor ouderenwoningen in de krant. Het ASR gebouw is dus weer te koop! Er zijn tot nu toe al 12 partijen die de sleutel hebben opgevraagd om in het digitale gebouw te kunnen komen. Daar komen ruwe plannen uit. Beoordeling ook met de groep uit Woudsend, Loek Hogenhout, Johannes Kuipers, Leo Visser, Roland Messing.
C: Wellepad: De gemeente is positief over het pad naast de Welle naar het Wellebrugmonument. De grond is van de provincie daar moeten afspraken over gemaakt worden. We wachten nu op definitief groen licht. 
D: Buitenfitness: Er is al veel geld binnen voor de aanschaf en plaatsing van buitenfitness toestellen bij de sloepenhaven. Er moet nog gekeken worden met Woudsendpromotie, MFC en DB voor een goede plek.

9. Rondvraag:
Sjoerd Groen: Vraagt of DB het bomenplan op de Vosseleane in de gaten houdt. Er gaan veel bomen weg.
Fonger: Waar nu geen bomen zijn is de grond slecht en er lopen veel leidingen in de grond. 
Verder zijn er geen bomen weggehaald.

Peter Kranendonk: complimenten voor de samenwerking van de OV Woudsend en DB wat betreft de woningbouw in dorpen.

Tjipke Tjalsma: Het parkeerprobleem bij de B&B’s is nog niet opgelost.
DB: B&B’s moeten hierop geattendeerd worden
Loek Hogenhout: Het zijn niet alleen de auto’s van de B&B’s. 
Iedereen heeft tegenwoordig 1 of 2 auto’s en wil deze zo dicht mogelijk bij het huis parkeren.
Douwe Zondervan: Ook voor de brandweer niet ideaal.
Jacob van der Wal: De Eewal is al tijden een probleem. 
De brandweer heeft flyers achter de ruitenwissers geplaatst.

Tjipke Tjalsma: Het lange Hûs is verkocht, wat gaat hier mee gebeuren?
Loek Hogenhout: Het is verkocht aan iemand uit Franeker, die er jongeren studio’s in wil maken. Wanneer er nog andere ideeën zijn wil hij dit graag weten.

Siebren de Vries: Waar zijn in Woudsend AED kasten?
DB: We zijn bezig met een AED op de brug verder zijn er in Woudsend veel AED’s.
Op de site van het rode kruis staan ze aangegeven.
Een idee om deze informatie in de dorpskrant en Woudsendonline te zetten?

Theo Velting: De Johan van Huizumstrjitte is vol onkruid en de bestrating is ook niet al te best.

Siebren de Vries: Bestrating de Dijk ook meenemen

Conny Goosens: De Dijk is de bestrating erg los, je wordt er ‘snachts wakker van.

10. Sluiting:
Jurjen de Jong bedankt een ieder voor zijn/haar aanwezigheid en sluit de vergadering.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.woudsendonline.nl/voorpagina/notulen-jaarvergadering-dorpsbelangen-woudsend

jun 14 2019

Jaarverslag speeltuinvereniging Boartsjend Waldsein

Jaarverslag speeltuinvereniging Boartsjend Waldsein 2018, zoals gepresenteerd op vergadering Dorpsbelang.

Het afgelopen jaar zijn de speeltoestellen weer gecontroleerd door de gemeente SudWest-Fryslan.
De rol van speeltuinvereniging wordt steeds kleiner omdat de gemeente een grote rol op zich neemt tav onderhoud en legen prullenbakken etc. Afgelopen jaar hebben we geen meldingen gehad van overlast in de speeltuinen. Maar mochten er klachten zijn vanuit het dorp betreffende onze speeltuinen, dan horen wij het graag en nemen wij contact op met de gemeente hierover.
Als vereniging zijn we bezig om te kijken of we een pannakooi kunnen realiseren. Op dit moment zijn we in afwachting van de plannen van de school t.a.v het nieuw in te richten schoolplein.
Ook nemen we deel aan de overleggen op school over het nieuw in te richten schoolplein.
In het jaar 2019 is er weer een buitenspeeldag gepland voor alle kinderen van Woudsend. Dit jaar is dit niet gepland op de landelijke buitenspeeldag ivm waldseinder wiikein in die zelfde periode.

De volgende personen maken deel uit van het bestuur:
Tineke Okma penningmeester
Sonja Mulder bestuurslid
Wybe v/d Goot voorzitter
Lourina Becker secretaris 
Ruud Husken bestuurslid sinds februari 2018

Dit was in het kort een verslag van de speeltuinvereniging .

Wij wensen iedereen ; groot en klein veel speelplezier in Woudsend toe.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.woudsendonline.nl/voorpagina/jaarverslag-speeltuinvereniging-boartsjend-waldsein

jun 14 2019

Jaarverslag dorpskrant “De Driuwpôlle”

Jaarverslag dorpskrant “De Driuwpôlle”, zoals gepresenteerd op vergadering dorpsbelang.

Het gaat goed met de dorpskrant. Met zo’n 850 leden kent de krant een stabiel abonneebestand en zijn wij, ook in tijden van social media, het nieuwsmedium van Woudsend en omstreken. Onze rubrieken Koart Sein, Ut de Pinne, Ut Wâldsein, op de Keamer fan, de kinderpagina, Wald de Wylde Ein en de Man of Frou efter blijven top. De reacties op de nieuwe rubriek Ut de alde Doaze zijn zeer positief; de redactie overweegt wel om te stoppen met Ut de Panne.
2018 was het jaar waarin de dorpskrant 40 jaar bestond. Dit wilden wij niet ongemerkt voorbij laten gaan en daarom verscheen er vorig jaar een jubileumeditie en werd er in september een reünie van oud-redactieleden georganiseerd. Onder een stralend zonnetje en het genot van een hapje en een drankje werd menig anekdote verteld en werd er voornamelijk heel erg veel gelachen. 
Onze huisdrukker Gerben van Dijk stopte met zijn bedrijf en daarmee kwam er een eind aan een jarenlange vruchtbare samenwerking. De anonieme “internetdrukker” drukt nu de krant en doet dit tot volle tevredenheid. Door de nieuwe manier van drukken werd het ook mogelijk om voortaan de krant full colour te laten verschijnen en , zoals u reeds heeft gemerkt, de omslag aan te passen aan de seizoenen van het jaar.

De dorpskrant wordt met heel veel plezier gemaakt door de volgende redactieleden:
Hennie Hofstra (eerste correctie en het Fries)
Monique Lekkerkerker (abonnees en bezorging)
Hendrik van Netten (eindredactie)
Arjan Reekers (penningmeester)
Eric Rensink (adverenties)
Jorrit Zondervan (opmaak)

De foto’s worden gemaakt door onze huisfotograaf Jan Osinga en Julian van der Vegt blijft razende reporter. De redactie is zeer verguld met het feit dat het schrijverscollectief voor de krant is uitgebreid met Loek Hogenhout en Hilly Westerhof. Laatstgenoemde gaat volgend jaar ook deel uitmaken van de redactie ter vervanging van Hennie Hofstra.

Namens de reactie van De Driuwpôlle,
Hendrik van Netten

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.woudsendonline.nl/voorpagina/jaarverslag-dorpskrant-de-driuwpolle

jun 14 2019

Uitnodiging: Glasvezelcampagne in Súdwest Fryslân

Locatie:        MFC de “Driuwpôlle”. Lynbaen 15 Woudsend
Wanneer:     Vrijdag 21 juni 2019
Tijd:               20:00 uur, inloop vanaf 19:30 uur
Afsluiting:    rond 21:30 uur

Snel internet in Súdwest Fryslân is dichtbij. De Fryske Mienskip op Glas (DFMopGlas) en Glasvezel buitenaf zijn samen een glasvezelcampagne in het gebied gestart!

Doel:  Het aanleggen van een glasvezelnetwerk in het hele gebied!
Zowel voor de bewoners van het buitengebied, als ook voor de bewoners van de kernen. Dit in tegenstelling tot de andere glasvezelaanbieder, Kabel Noord, die alleen voorziet in aanleg in de buitengebieden.

Wij, Dorpsbelangen Woudsend eo en Ondernemers Vereniging Woudsend vinden dit een zeer belangrijke ontwikkeling. Voor bewoners, huishoudens en voor bedrijven binnen en buiten de dorpskernen. Aanleg zal pas doorgaan als een minimaal percentage van de bewoners en ondernemers internet via glasvezel willen. Dit geldt voor beide aanbieders. Slaagt dit niet, is er te weinig animo, dan wordt geen snel internet aangelegd.

Haalbaar? Zeker wel! Als 35% binnen de kernen en 50% in het buitengebied zich aanmeld, kan de aanleg van start gaan. Het is dus belangrijk dat u zich allemaal goed laat informeren voordat u zich met de juiste verwachtingen al of niet aanmeld.

Wilt u meedoen, dan dient U zich aan te melden voor 10 juli. Om u duidelijk te informeren over kosten, keuzepakketten, consequenties en tijdspad van aanleg wordt op 21 juni in het dorpshuis een bijeenkomst gehouden.

Daarom een speciale éénmalige bijeenkomst in Woudsend, zodat iedereen die hier belang bij heeft bij elkaar kan komen voor alle gewenste extra informatie.
En natuurlijk is er alle ruimte voor interactie en het stellen van vragen.

Komt allen!

Niet in staat te komen? Geen tijd? Alle gegevens staan op Woudsendonline.

Op de website https://glasvezel-sudwestfryslan.nl vindt u nog meer informatie. 

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.woudsendonline.nl/voorpagina/uitnodiging-glasvezelcampagne-in-sudwest-fryslan

jun 07 2019

Famylje Van der Pol hellet jild op tsjin kanker: “Sa moai dat se dit noch meimeitsje mocht”

Aanleiding helaas triest, maar resultaat geweldig. De teller staat al bijna op 20.000 euro.

https://www.omropfryslan.nl/nijs/889693-famylje-van-der-pol-hellet-jild-op-tsjin-kanker-sa-moai-dat-se-dit-noch-meimeitsje-mocht?fbclid=IwAR2_tnVadOzR-vjQws4FVjR484RMnEW3-A3HQu4zAaF4g2bdgz3JVGDECS4

Foto: Omrop Fryslân, Auke Zeldenrust

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.woudsendonline.nl/voorpagina/famylje-van-der-pol-hellet-jild-op-tsjin-kanker-sa-moai-dat-se-dit-noch-meimeitsje-mocht

jun 06 2019

Vooruitblik Monumentenweekend Woudsend

Het thema van Open Monumentendag 2019 is Plekken van plezier: naar welke monumentale plekken gingen en gaan mensen voor hun plezier? Of dat nu het theater, de dierentuin, het museum, een park, een sportclub of een café is, het barst in ons land van de monumenten van ontspanning, vermaak en vrije tijd. We onderscheiden binnen die monumenten vijf categorieën: museale kunsten, podiumkunsten, sport en spel, horeca en recreatie. De amusementswaarde van monumenten staat dit jaar centraal.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.woudsendonline.nl/voorpagina/vooruitblik-monumentenweekend-woudsend

Oudere berichten «

» Nieuwere berichten