«

»

Activiteit afdrukken

Dorpsbelangen jaarvergadering

Wanneer:
10 mei 2019 @ 20:00
2019-05-10T20:00:00+02:00
2019-05-10T20:15:00+02:00
Waar:
MFC De Driuwpôlle
Lynbaen 15
8551 NW Woudsend
Nederland

Jaarvergadering Vereniging voor Dorpsbelangen Woudsend e.o.
Vrijdag 10 mei 2019 – 20.00 uur – MFC Woudsend

 Agenda

 1. Opening
 2. Notulen jaarvergadering 2018 en jaarverslag 2018.
 3. Bestuurssamenstelling
 4. Financieel verslag.
 5. Verslag kascommissie.
 6. Benoeming kascommissie 2019.
 7. Verslagen van speeltuinvereniging, Dorpskrant en Woudsend Online.
 8. Lopende zaken
 9. Rondvraag
 10. Sluiting

 

Notulen jaarvergadering Dorpsbelangen Woudsend e.o.    6 april 2018. 

 1. Opening:

Voorzitter (VZ) Loek Hogenhout heet alle aanwezigen van harte welkom. Jacob van der Wal wordt welkom geheten. Hij neemt al een tijdje deel aan het bestuur en zit na deze vergadering “echt” in het bestuur. De opkomst is groot waar we erg blij mee zijn. Dit jaar de uitnodiging tijdig verstuurd middels de Driuwpolle, flyer huis aan huis, Woudsend online, facebook. De VZ vraagt alle aanwezigen om de presentielijst te tekenen, deze zal rouleren.

 1. Notulen jaarvergadering en Jaarverslag 2017:

De notulen van de vorige jaarvergadering lagen voor deze vergadering ter inzage. Ook via Woudsend Online kon je deze inzien. Er zijn geen op- of aanmerkingen over dit verslag en zijn vastgelegd.
Jaarverslag van 2017 door Jacqueline Postma.

 1. Bestuurssamenstelling:

Dit jaar gaan Bertus de Jong en Loek Hogenhout ons bestuur verlaten. Ze hebben aangegeven tot de zomer aan te blijven. Martje en Fonger gaan op korte termijn ook het bestuur verlaten.
Het is moeilijk nieuwe bestuursleden te vinden. Adriaan van der Horst heeft helaas door ziekte af moeten melden voor  het voorzitterschap.We hebben wel 2 nieuwe bestuursleden gevonden. Roland Messing en Anuscka de Man worden verwelkomd.

 1. Financieel verslag:

Jurjen de Jong heeft het verslag op de beamer en ligt dit toe.
Het bestuur is bezig om de ledenlijst aan te vullen zodat er weer wat meer geld binnenkomt.
Woudsend promotie, Historische kring, Shantyfestival  worden betaald uit de pot van 1816. 

 1. Verslag kascommissie:

Fedde Mulder en Klaas Postma vormden dit jaar de kascommissie. De boeken zijn door hen gecontroleerd en prima in orde bevonden. Fedde Mulder meldt dat er aan de penningmeester décharge verleend kan worden. Daartoe wordt door de vergadering besloten.

 1. Benoeming kascommissie:

Klaas Postma en Fedde Mulder mogen volgend jaar de kascommissie weer vormen.

 1. Verslagen van:

                –  Speeltuinvereniging
                –  Woudsend Online
                –  Dorpskrant de Driuwpôlle

Speeltuinvereniging:

Wiebe van der Groot leest het verslag voor.

Dorpskrant:

Jorrit Zondervan vertelt hierover. Het gaat goed met de dorpskrant. Het wordt goed gelezen. Er zijn ongeveer 800 abonnementen waarvan 2 in Canada.
De redactie bestaat op dit moment uit 7 leden, Hendrik van Netten eindredacteur; Arjen Reekers penningmeester; Erik Rensink advertenties; Jorrit Zondervan notulist; Hennie Hofstra Frysk; Judith Dijkstra Lay-out; Monique Lekkerkerker Bezorging en ledenadministratie.Dit jaar bestaat de dorpskrant 40 jaar én volgende week komt de 400e krant door de brievenbus. Er wordt gewerkt aan een jubileum uitgave.

Woudsend Online:

Jorrit Zondervan leest het verslag voor.

De redactie bestaat uit: Geertje Van der Meulen voor de financiën, Jan Osinga Fotograaf, Redactie leden Jorrit Zondervan, Siemon de Vries, Yme Braaksma.
99 bezoekers per dag.
Actief op Facebook 565 likes.
De redactie ontvangt graag tips en berichten van dorpsgenoten
De toekomst van de website. Nieuwe redactieleden zijn moeilijk te vinden.
Er bestaat een wens om met meerdere doelgroepen een Woudsend portal te ontwikkelen.

De voorzitter bedankt allen voor de verslagen en vermeldt dat door de bestuursleden van Dorpsbelangen de boeken van deze drie commissies gecontroleerd hebben en in orde zijn bevonden.

 1. Lopende zaken:

A: Woensdag 25 april startavond dorpsvisie 2018-2028. De bedoeling is om een lijst te maken van punten waar we dieper op kunnen ingaan. Deze punten worden die avond gecentreerd en worden uitgewerkt in kleinere groepjes in Woudsend. We willen een nauwe samenspraak met de Ondernemersvereniging. De oproep om allemaal te komen deze avond.

B: 11 stegentocht.. Budget van 40.000 euro. Rondtocht door het dorp begint bij Karmel-kerk waar Woudsend natuurlijk is begonnen. Via een app, folder of via de borden bij de stegen kun je deze wandeltocht doen. Komende maand worden de bewoners van de stegen uitgenodigd om dit alles na de lezen. de tocht is klaar vóór het toeristenseizoen begint. Voordat het open gaat worden de stegen schoongemaakt door de gemeente én er worden lichtpunten aangebracht. De tocht is ongeveer een uur.

C: Ouderenhuisvesting. Dorpsbelangen, Elkien (eigenaar), Patyna (zorgverlener) en de bouwers vinden dat het moet gaan lukken. De gemeente werkt nog niet goed mee. Nu zijn dorpsbelangen en Elkien bezig om er samen  met beleggers uit te komen. Het gaat komen maar wanneer is nog de vraag. Het is de bedoeling om het pand voor wonen en zorg op afroep klaar te maken.

Douwe Zondervan: Kan het pand in de tussentijd ook beter schoongemaakt worden?
VZ: We melden het bij Elkien. Dan wordt het meestal wel snel aangepakt. Ze maken het niet uit zichzelf schoon.

D: Inrichting gebied passantenkom. Bertus vertelt over de plannen van Karina van Lent en Yolanda van Dongen. Er komt een Kinderkunstroute. Dit zijn de kunstweken van de kinderen uit ons dorp nagemaakt in hout/glas ed. Het kofskip wordt gebouwd van wilgentenen door de schoolkinderen. Die komt te staan op de punt bij het kruiswater op de grond van Klaas Schraa.

Dorpsbelangen is bezig met een buiten fitness locatie. Niet alleen voor de toerist maar zeker ook voor de dorpelingen.

Gosse de Jong van grondvoorzieningen van de gemeente meldde dat het verschrikkelijk gesteld is met de hondenpoep in de perkjes. Mensen denk erom er staan mooie prullenbakken voor deze hondenpoep .

Het toiletgebouw dat nog gebouwd gaat worden bij de jachthaven komt vóór het hoogseizoen.

Parkeren bij het MFC is erg onduidelijk. Dit wordt weer aangekaart bij de gemeente om bloembakken oid te plaatsen.

Een gat in de weg tegenover restaurant Vis en Meer. Gebeld naar de gemeente en er kwam meteen actie.

E: Promotie Woudsend. We hebben in de bestuurlijke vergadering besloten om Woudsend Promotie jaarlijks te steunen met 750,00 euro voor de komende 5 jaar. Na deze 5 jaar wordt het weer onder de loep genomen. Dit wordt betaald uit het restgeld van stichting anno 1816.

Uit de zaal wordt een vraag gesteld of de gemeente via de toeristenbelasting ons ook geld daarvoor kan geven.
VZ:  legt uit dat dat niet kan.

Dinsdag voor hemelvaart vindt de elfsteden wandeltocht plaats. Er worden vrijwilligers gevraagd om de mensen te laten oversteken bij de rotonde bij Garage Bote Pietersma. Aanmelden bij Jacqueline.

Gas: Na de bijeenkomst van december 2017 is een klein groepje bij elkaar gekomen om hier verder over te praten. Samen willen ze spreken met alle dorpen die dit onderwerp aangaat. Daarna samen naar de gemeente. Wanneer alle neuzen dezelfde kant op staan kun je samen mét de gemeente beter onderhandelen bij hogere instanties.

Lieuwe van der Pol: Initiatief voor dorpen/wijken om minimaal 500 huizen gasloos te maken. Vóór 1 juli.
VZ: Nemen we mee op 25 april.

 1. Rondvraag:

Anuscka: vraagt waar het nieuwe toilet gebouw geplaatst gaat worden.
Otto: meld dat hij op de parkeerplaats van de camping komt.

Siebren de Vries: Komt de Eewal weer autovrij?
VZ: Bewoners van de Eewal gaan hier weer over vergaderen. De insteek is om dit mei-juni-juli-augustus te doen.

Conny: Kan er ook een prullenbak bij het bushokje bij de molen het Lam komen?
VZ: wordt meegenomen in de volgende bestuursvergadering en gemeld bij de gemeente.

Conny: Er zijn twee plekken op de bestrating van de passantenhaven waar vuurtje gestookt is. Wie repareert dit?
VZ: wordt meegenomen in de volgende bestuursvergadering en gemeld bij de gemeente.

Hayo: Komen de bloembakken weer aan de verlichting aan de Eewal?
VZ: deze zijn van de OV, die gaan we vragen.

Kledingcontainer is vaak vol, de vraag is aan de mensen in het dorp de kleding dan gewoon weer mee naar huis te nemen.
VZ: We melden dit in de eerstvolgende dorpskrant.

Tjipke: Er zijn veel B&B in ons dorp. Daardoor veel auto’s in de dorpskom. Is het ook een idee om de ijsbaan te asfalteren?
VZ: Dit nemen we mee in de visie, er zijn buiten de dorpskern ook genoeg alternatieven.

 1. Sluiting:

De voorzitter bedankt een ieder voor de aanwezigheid en sluit de vergadering.

Na de pauze met de borrel komt Jos van der Kooy van de Brandweer Fryslan ons voorlichten over brandpreventie in en om het huis. En over het vak van brandweerman en de mogelijkheden van onze brandweer.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.woudsendonline.nl/activiteit/dorpsbelangen-jaarvergadering