Vereniging voor Dorpsbelangen Woudsend e.o.

Secretariaat:

Rita Bouwma

Midstrjitte 95

8551 PK Woudsend

E-mail: dorpsbelangwoudsend@hotmail.com
Facebook: Dorpsbelang.Woudsend

De vereniging voor Dorpsbelangen Woudsend en omstreken treedt op als belangenbehartiger voor de inwoners van Woudsend en de omliggende dorpen. De vereniging is opgericht in 1905. Het doel van de vereniging is de plaatselijke belangen in de meest ruime zin te behartigen en te streven naar behoud en verbetering van de kwaliteit van het woon- en leefmilieu in Woudsend e.o. De vereniging tracht dit doel te bereiken in samenwerking met haar leden (inwoners van Woudsend) en met overige belanghebbenden. De vereniging informeert en adviseert onder andere de gemeente en de provincie gevraagd en ongevraagd over geplande werkzaamheden in Woudsend e.o. De vereniging voor Dorpsbelang fungeert als een intermediair tussen de diverse overheden en de inwoners. In 2005 is ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de vereniging voor Dorpsbelangen Woudsend e.o. een fraai prentenboek samengesteld. Het boek, “Wâldsein troch de tiid”, omvat bijna honderd pagina’s oude foto’s van ons dorp, aangevuld met foto’s uit 2005.

Minstens één keer per jaar wordt een algemene ledenvergadering gehouden, waarin het bestuur verantwoording aflegt voor haar activiteiten gedurende het afgelopen jaar. Eventuele plannen worden besproken en uiteraard kunnen de leden in deze vergadering vragen stellen en opmerkingen plaatsen.

Het huidige bestuur bestaat uit de volgende leden:

Roland Messing:     Voorzitter
Rita Bouwma:          Secretaris
Jurjen de Jong:         Penningmeester
Jacob van der Wal:  Bestuurslid

Wilt u lid worden van onze vereniging, wat eigenlijk ieder inwoner van ons dorp zou moeten zijn, kunt u zich opgeven bij een bestuurslid.

Vereniging voor Dorpsbelangen Woudsend e.o.