Voor de zomer terugkoppeling over It Skar 2

Gepubliceerd op 6 juni 2022 om 11:28

Dorpsbelang Woudsend, Ondernemersvereniging Woudsend en de gemeente Súdwest-Fryslân praten samen verder over de ontwikkeling van It Skar 2. Nog voor de zomer komt er een terugkoppeling richting de bewoners en geïnteresseerden.

Gesprek Dorpsbelang, Ondernemersvereniging en gemeente Súdwest-Fryslân
Met het oog op de ontwikkeling van It Skar 2 zijn Dorpsbelang Woudsend, Ondernemersvereniging Woudsend en de gemeente Súdwest-Fryslân op 9 mei weer samengekomen. Deze middag werd een blik geworpen op de opbrengsten van de inloopbijeenkomst van 19 maart en de enquêtes die zijn ingevuld.

Eerste uitkomsten behoeftenonderzoek
Door de Woudsenders is uitvoerig meegedacht over de invulling van het nieuw te bouwen gebied. Dit heeft waardevolle input opgeleverd voor de planvorming van het ontwikkelgebied. Zo bleek uit de enquête en inloopbijeenkomst dat voor zowel jong als oud gebouwd moet gaan worden. Levensloopbestendige woningen in een traditionele opzet hebben daarbij de voorkeur. Moderne architectuur wordt daarbij niet uitgesloten. Voor Woudsenders is het bovendien belangrijk om het ontwikkelgebied goed in te passen in de omgeving.

Gesprekken met experts
Naast deze samenwerking met de inwoners en belangstellenden, zijn er inmiddels ook gesprekken gevoerd met experts op gebied van Wonen en Leefbaarheid, Duurzaamheid, Watermanagement en Ruimtelijke Ordening. Zo wordt gekeken naar de ontsluiting, de toegangsweg(en) van het gebied en wordt het reguleren van de waterafvoer onderzocht.

Volgende stap
De gemeente werkt met de uitkomsten van de bijeenkomsten en de enquêtes naar een volgend voorstel toe. Daarin wordt de ontwikkeling van It Skar 2 steeds beter zichtbaar. De uitkomsten en het voorstel worden in de tweede helft van juni gepresenteerd tijdens een informatieavond. Daarbij zal ook ruimte zijn voor het stellen van vragen en het geven van reacties.

In gesprek met de jongeren
Ondertussen gaat Dorpsbelang Woudsend en Ondernemersvereniging Woudsend in gesprek met de jongeren. Doel daarvan is het ophalen wat hun specifieke wensen en ideeën zijn bij de ontwikkeling van It Skar 2.