Nieuwsbrief - stand van zaken Skar-2

Gepubliceerd op 27 juli 2022 om 16:00

De afgelopen maanden zijn Dorpsbelang Woudsend, de Ondernemersvereniging en de gemeente Súdwest-Fryslân druk bezig geweest met het ophalen van wensen en behoeftes voor het nieuw te ontwikkelen woongebied It Skar 2 in Woudsend. Door het houden van een woonbehoefte enquête en het organiseren van een inloopdag op 19 maart jl. hadden inwoners van Woudsend en belangstellenden de mogelijkheid input te geven op het nieuwe woningbouwplan. In dit bericht worden de conclusies weergegeven van de opgehaalde informatie en leggen we uit hoe we verder gaan.

 

Samenvatting van de georganiseerde enquête en inloopdag

Om goede aandachtspunten vanuit de omgeving voor de ontwikkeling van It Skar 2 te krijgen, heeft Dorpsbelang eind 2021 een woon-enquête gehouden onder dorpsbewoners en belangstellenden. Ook heeft op 19 maart een inloopdag plaatsgevonden. Bezoekers konden op deze dag op verschillende manieren een reactie geven op de diverse varianten voor de inrichting van It Skar 2. Dit heeft veel waardevolle informatie opgeleverd. 

De opgehaalde informatie van de enquête en van de inloopdag worden gebruikt voor het gedetailleerder invullen van het nieuwe woningbouwplan. Een paar conclusies van de opgehaalde informatie op een rijtje:

  • Prijsklasse: Er is behoefte aan woningen in het goedkopere en middensegment; 
  • Doelgroep: starters, doorstromers en ouderen moeten bediend worden;
  • Type woning: De voorkeur gaat uit naar starters-, gezins- en levensloopbestendige woningen;
  • Opzet: Voorkeur voor wonen aan een hofje met een gezamenlijke buitenruimte en traditioneel wonen (woning met een tuin);
  • Duurzaamheid: Er is vraag naar duurzame toepassingen op en rond de woningen bv. zonnepanelen en circulair bouwen.

Op de website vind je een uitgebreidere weergave van de uitkomsten van de dorpsenquête en de inloopdag (bijlage 'Uitkomsten dorpsenquête en inloopdag').

 

Planschets It Skar 2 Woudsend

Van de ontvangen input vanuit de omgeving,  maar ook van aangeleverde informatie naar aanleiding van gesprekken met diverse experts,  is  een participatieverslag gemaakt waarin de belangrijkste aandachtspunten zijn beschreven. Op basis van deze gegevens is er een planschets voor It Skar 2 gemaakt. In het document 'planschets It Skar 2 Woudsend juli 2022' op onze website is het gebied in 3 vlekken verdeeld. En zijn er per vlek inspiratiebeelden aangegeven welke woningtypes en welke inrichting openbare ruimte we in de verdere uitwerking gaan na streven.

Deze planschets dient als startpunt voor de verdere gedetailleerde uitwerking van het gebied.

afbeelding 1 (Op de website vind je een overzicht van het gehele woningbouwproces)

 

Volgende stap in het proces

Het proces bevindt zich in de plandefinitiefase (afbeelding 1) waarin de randvoorwaarden voor de woningbouwontwikkeling worden gemaakt.

De haalbaarheid van de soort en prijs van de gewenste woningen worden in deze fase getoetst met onder andere de markt (woningbouwers) en bv. woningcorporaties voor mogelijke huurwoningen. Ook de openbare ruimte zal gedetailleerder worden ingevuld en aangepast aan het haalbare woningtype.

Hierna wordt  het programma van eisen opgesteld, wat vertaald wordt in een omgevingsplan en een beeldkwaliteitsplan: de planologische procedure. Op de website vind je een overzicht van de verschillende processtappen van het woningbouwtraject (bijlage 'Proces woningbouwontwikkeling').

Op dit moment wordt de planschets financieel doorgerekend. Dit is een belangrijke stap in het bepalen van de haalbaarheid van de bouwplannen en inrichting openbare ruimte. De financiële doorrekening leidt tot aanscherping van de planschets.  De verwachting is dat het definitieve plan in het laatste kwartaal van dit jaar wordt gepresenteerd aan bewoners en belangstellenden. Informatie hierover wordt ook weer op deze site  en op de site van Woudsend Online gezet. 

Naast het door ontwikkelen van het plan richting woningbouw soort en prijs, starten we na de zomer ook met het uitvoeren van verschillende onderzoeken bv. ecologie, archeologie en geluid op de locatie die nodig zijn voor het maken van het omgevingsplan.

Reageren

Op de website vind je de presentatie met de resultaten en conclusies van de dorpsenquête en de inloopdag. Daarnaast vind je daar ook de planschets van het gebied. Heb je hier vragen, aanvullingen of opmerkingen over? Laat het ons weten door een mail te sturen naar wonen@sudwestfryslan.nl. Vermeld daarbij in de onderwerpregel Reactie publicatie It Skar 2 Woudsend. 
Reageren is tot 15 september 2022 mogelijk.

 

.