Woudsend vraagt medewerking gemeente voor zonneveld en dorpsmolen.

Gepubliceerd op 5 december 2023 om 13:34

In een open brief aan het college en de raad van Súdwest-Fryslân vraagt Woudsend medewerking voor de aanleg voor een kleinschalig zonneveld al of niet gecombineerd met een dorpsmolen.

Woudsend wil graag concrete stappen nemen in het werken aan de energietransitie en een energieneutraal en duurzaam dorp.

Een gedegen onderzoek van de Energiecoöperatie Duurzaam Woudsend (EDW) naar de energiebehoefte in de toekomst geeft aan, dat opwekking van zonne-energie via de daken van woningen en bedrijven hiervoor onvoldoende uitkomst biedt. Een collectieve energievoorziening via een zonneveld eventueel aangevuld met een dorpsmolen is onvermijdelijk.

In een zorgvuldige en open communicatie met het dorp onder leiding van een ‘regiegroep Sinnefjild Woudsend e.o.” is in 2022 en 2023 een heel proces doorlopen. In deze brede regiegroep zijn besturen van EDW, Dorpsbelangen Woudsend e.o., Ondernemersvereniging Woudsend e.o. en adviseurs van Doarpswurk en de Energiewerkplaats vertegenwoordigd.

Met regelmatige berichtgeving in de dorpskrant, met open dorpsbijeenkomsten en een klankbordgroep zijn inwoners van Woudsend e.o. bij dit proces zoveel mogelijk betrokken.

In het locatieonderzoek met erkende methoden als de ‘Zonneladder’ en de ‘Sinnetafels’ zijn in eerste instantie randvoorwaarden benoemd voor mogelijke grondlocaties. De belangrijkste zijn :

‘Uit het zicht’; combinatie zon/wind/opslag (energiemix); opbrengst voor het dorp, natuurlijke inpassing en meervoudig gebruik (biodiversiteit, recreatie, landbouw, etc.). In de loop van het proces is daarom ook het begrip ‘energietuin’ toegevoegd.

De uitkomst van de dorpsbijeenkomsten en de ‘Sinnetafels’ is, dat een locatie in het veenweidegebied tussen N345 en De Kûfurd met meeste voldoet aan deze randvoorwaarden. 

In de brief aan de gemeente wordt het doorlopen proces overzichtelijk en goed gedocumenteerd beschreven.

Van de gemeente wordt gevraagd om op open wijze en zonder het betrekken van vaste stellingnames en posities mee te denken en te werken met de ontwikkeling en inrichting van een duurzame opwekmogelijkheid voor Woudsend.

Informatie en contact over dit bericht via duurzaamwoudend@gmail.com

De brief is te lezen op de website van EDW/Duurzaam Woudsend :
www.duurzaamwoudsend.nl