Herontwikkeling ASR-gebouw Woudsend

Gepubliceerd op 19 april 2019 om 18:09

Vergelijkbaar bericht al in 2012 geplaatst

Collegebesluit

Het college heeft besloten:

  • in te stemmen met het realiseren van maximaal 20 wooneenheden en mogelijk andere functies in de plint, in het bestaande ASR-gebouw in Woudsend;
  • de ruimtelijke procedure op te starten op het moment dat er een concreet plan voor herontwikkeling is, en blijkt dat het plan niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening;
  • in te stemmen met de bijgevoegde concept intentieovereenkomst met woningcorporatie Elkien, en deze aan te gaan;
  • de raadscommissie Doarp, Stêd en Omkriten over deze besluiten te informeren via actieve informatie.

Toelichting/achtergrond

Het ASR gebouw aan de Iewâl 17 in Woudsend staat sinds bijna tien jaar leeg, op een beeldbepalende locatie in Woudsend. De eigenaar is woningcorporatie Elkien. Elkien heeft het pand destijds gekocht van verzekeraar ASR, met een gemeentelijke bijdrage van € 150.000. Het doel was en is om op deze locatie een herontwikkeling met meerwaarde tot stand te brengen en zo de leegstand op te heffen. Elkien bereidt nu verkoop van het pand voor, aan de marktpartij met het beste plan en het financieel hoogste bod. Dit in samenwerking met Dorpsbelangen Woudsend e.o. en de gemeente. Marktpartijen hebben enige zekerheid nodig over medewerking van de gemeente aan het plan. Elkien heeft daarvoor een conceptaanvraag ingediend, waarop het college positief heeft besloten. Daarmee bieden wij voldoende zekerheid aan marktpartijen die interesse hebben in de aankoop en herontwikkeling van het pand.
Op basis van het mogelijke programma (koop- en huurappartementen beide in gevarieerde prijsklassen), de geschiktheid van de locatie voor wonen en zorg inclusief de mogelijkheid om in de appartementen zorg te kunnen ontvangen en de aanwezigheid van voorzieningen op loopafstand, scoort het plan voldoende op het aspect volkshuisvestelijke meerwaarde.
De kosten tot en met de vaststelling van het bestemmingsplan worden met een intentieovereenkomst verhaald op de initiatiefnemer. In de intentieovereenkomst wordt ook vastgelegd dat de gemeente naar rato van de verkoopopbrengst van het pand (een deel van) de gemeentelijke bijdrage van € 150.000 terug ontvangt van Elkien.
Voor de kosten die de gemeente maakt na het onherroepelijk worden van het nieuwe bestemmingsplan zal een anterieure overeenkomst met de nieuwe eigenaar van het pand worden gesloten.