Project wateroverlast: Terugkoppeling bewonersavond

Gepubliceerd op 26 juli 2022 om 15:00

In de afgelopen periode zijn er stappen gezet om het eerste deelgebied in Woudsend aan te pakken. Na de zomer start aannemer Thomassen met het afkoppelen van het hemelwater van de riolering. Omdat de dorpskrant in deze zomermaanden niet verschijnt, een korte update van de stand van zaken en terugkoppeling van de bewonersavonden die recent hebben plaatsgevonden.

Terugkoppeling bewonersavond 30 mei en 4 juli

Op 30 mei en 4 juli 2022 hebben de derde en vierde bewonersavond plaatsgevonden in de Driuwpôlle. Het doel van deze bijeenkomsten was het informeren van de bewoners van Woudsend en tijdens de 4e avond in het bijzonder de aanwonenden van het eerste deelgebied ‘oer de Weisleat’ over de stand van zaken en voortgang van het project. Daarnaast was ook het doel om een gelegenheid te bieden om in gesprek te gaan over de uit te voeren maatregelen. We geven een terugkoppeling van hetgeen in de bewonersavonden is gezegd. Daar waar deze informatie achterhaald is wordt de actuele stand van zaken gegeven.

Tijdens de presentatie heeft Henk Klaassens, projectleider bij TAUW, een beknopte terugkoppeling gegeven wat de stand van zaken zijn per deelgebied:
Omgeving Vosseleane en Wellewei: het riool en de sloten met duikers zijn gereinigd, geïnspecteerd en de gebreken hersteld. Verder wordt de waterhuishouding (waterberging) in dit gebied getoetst in combinatie met een mogelijke woningbouw ontwikkeling ‘t Skar 2. Mogelijk dat op basis daarvan nog extra maatregelen worden getroffen.

Gronddepot; Er wordt een gronddepot ingericht op het grasperceel langs de Vosseleane naast Zeilmakerij Couperus. Grond wat vrijkomt gedurende de uitvoering wordt hier tijdelijk opgeslagen in afwachting tot verwerking op een definitieve locatie.

De Pleats en omgeving ‘Oer de Weisleat’: De aanbesteding is in gang gezet waarbij definitieve gunning in week 26 plaatsvindt. De werkzaamheden gaan naar verwachting na de bouwvakantie van start en zijn eind 2022/ begin 2023 gereed zijn. Er is nog de nodige afstemming met de nutsbedrijven om de werkzaamheden te coördineren. Als de aannemer bekend is wordt een bewonersavond georganiseerd voor de omwonenden om een nadere toelichting te geven op de uit te voeren werkzaamheden en wat dat voor hen betekent. De bereikbaarheid van het gebied gedurende de werkzaamheden worden alvorens de start van de werkzaamheden door de aannemer gecommuniceerd. Ook zal een overleg ingepland worden met de aannemer en marktmeester om de werkzaamheden en de boerenmarkt te coördineren.

Voordat de werkzaamheden beginnen is er een bouwkundige opname van de aanliggende woningen en panden uitgevoerd door Bouwadvies Van Maaren BV.

 

Figuur 1 Locatie aanleg regenwaterafvoer bij De Pleats en omgeving (deelgebied ‘Oer de Weisleat’)

 

Waterhuishouding (westzijde Woudsend): De waterhuishouding langs de westzijde van Woudsend is nog in uitwerking. Om dit mogelijk te maken zijn er gesprekken met de grondeigenaren, gebruikers en aanwonenden. Het ontwerp wordt in nauw overleg met het Wetterskip afgestemd.
Deze waterhuishouding langs de westzijde houdt onder andere in dat de sloten langs de Yndyksterleane, B.W. Okmastrjitte en Yndyk verbreed worden en dat er extra sloten en waterberging gerealiseerd wordt. Onder andere t.h.v. de rotonde en in de polder nabij het aquaduct. Daarnaast zijn er gesprekken met een werkgroep om het gebied rondom de ijsbaan in te richten waarbij het middenterrein tevens als waterberging zal gaan dienen. (Zie onderstaande figuur). Voor het uitvoeren van bovengenoemde maatregelen zal voor delen een ruimtelijke procedure (bestemming) doorlopen moeten worden. Zoals het verwijderen van de verharding en omvorming van het gebied ter plaatse van het vervallen deel ontsluitingsweg. Momenteel loopt er nog een nader ecologisch onderzoek in dit gebied naar de aanwezigheid van beschermde soorten in het gebied en worden meetwerkzaamheden en bodemonderzoeken uitgevoerd.

 

Figuur 2 Waterhuishouding westzijde Woudsend. Waterberging is in blauw aangegeven, te verbreden sloten in groen.

 

De kern: De variantenstudie is in afronding en hier wordt direct na de zomer door het bestuur van de gemeente en het waterschap een besluit over genomen.

Naast de een terugkoppeling over de maatregelen is er ook een terugkoppeling gegeven over het participatietraject. Deze zijn als volgt:
*   Werkgroep ruimtelijke ontwikkeling – op 3 mei is de werkgroep samengekomen om de ijsbaan als mogelijke waterberging te bespreken en verder inrichting hiervan. Ook is gekeken naar de (groene) inrichting van de openbare ruimte rondom De Pleats en De Driuwpôlle. Voor beide omgevingen is een inrichtingsschets opgesteld op basis van wensen vanuit het dorp (zie onderstaande figuren). Via de werkgroep en de ijsbaanvereniging werd het bekend dat de 400 meter ijsbaan graag behouden blijft. Dit is een uitgangspunt geweest voor de inrichtingsschets. Omdat de verdere inrichting van de ijsbaan naast het realiseren van een bergingsvijver buiten de scope van dit project valt wordt er een aparte werkgroep opgesteld om samen met de gemeente hier een vervolg aan te geven. Karina van Lent is hiervan de trekker.

 

Figuur 3 Inrichtingsschets ijsbaan (werkgroep ruimtelijke ontwikkeling) – verder uit te werken door de werkgroep IJsbaan (in afstemming met gemeente)

 

Figuur 4 Schets groenplan openbare ruimte omgeving De Pleats en De Driuwpôlle – verder uit te werken na afstemming met gemeente

 

 • Participatie bij het onderwijs – een voorstel onderwijsprogramma is samen met de gemeente en het waterschap door TAUW opgesteld en doorgenomen met de leerkrachten van beide scholen. Na de zomer wordt gekeken hoe en wanneer dit programma op school kan worden gegeven.

Werkzaamheden
Naast het bestaande riool wordt een regenwaterafvoer aangelegd. De straatkolken in de weg worden aangesloten op de regenwaterafvoer. Er worden daarnaast uitleggers naar de woningen aangelegd waarop aanwonenden hun regenwaterafvoer van verharding of dak op aan kunnen sluiten. Het uitvoeren van deze werkzaamheden is op vrijwillige basis en moeten de bewoners zelf (laten) uitvoeren. Het individueel afkoppelen, het spreekwoordelijke “elk steentje draagt bij” is hierop van toepassing en draagt bij in het verhelpen van wateroverlast in Woudsend en past binnen het “duurzaam” waterbeheer. Regenwater wordt niet afgevoerd naar de zuivering maar wordt in het gebied geborgen om verdroging tegen te gaan. De toezichthouder en de uitvoerder helpen de betrokkenen graag in het adviseren hoe dit het handigste kan.
In deze periode worden tevens de werkzaamheden uitgevoerd hoe het probleem in de Yndyksterleane verder op te lossen.

Door het aanleggen van deze regenwaterafvoer wordt het vuilwaterriool ontlast van regenwater en draagt dit zodoende bij in het oplossen van wateroverlast in Woudsend bij hevige regenbuien.

Bouwverkeer, opslagterrein en gronddepot
De route voor het bouwverkeer en grondtranssport richting het depot aan de Vosseleane is hoofdzakelijk via de De Dyk, Ypecolsga richting de N928. Op de ijsbaan richt de aannemer een opslagterrein in voor keten, buizen en ander bouwmateriaal.

Planning (onder voorbehoud invloed nutsbedrijven)
Onderdeel van het project zijn aanpassingen in het nutsleiding net zoals het vervangen van water- en gasleidingen. De planning van deze werkzaamheden worden zoveel mogelijk op elkaar afgestemd. Hierbij wordt rekening gehouden met de geplande evenementen in Woudsend zoals de boerenmarkt op de donderdagen in de zomerperiode. 

 • Werkvoorbereiding juli augustus
 • De Pleats en Weachswal – werkzaamheden starten 22 augustus 2022
 • Schilstrastrjitte en Nagelhoutstrjitte – werkzaamheden starten in de 2e week van september 2022
 • Trompstrjitte – werkzaamheden starten begin oktober
 • Eind 2022 zijn alle werkzaamheden gereed

Figuur 5 Overzicht planning werkzaamheden ‘Oer de Weisleat’

 

Communicatie
De volgende communicatiemiddelen worden gebruikt met betrekking tot de werkzaamheden:

 • Uitvoerder en toezichthouder zijn dagelijks aanwezig op projectlocatie
 • Uitvoerder en toezichthouder zijn telefonisch bereikbaar (Uitvoerder Thomassen: Ronald Hoogesteger (+31 6 51 23 09 42) toezichthouder gemeente: Klaas Visser (+31 6 15 44 86 33)
 • Inloopmoment op donderdagochtend in De Driuwpôlle. Tijden hiervan wordt nader gedeeld op woudsendonline.nl
 • Nieuwsbrief en woudsendonline.nl
 • Vervolg informatieavond over de voortgang van het project.

Meekoppelkansen
Voor het uitvoeren van de maatregelen ‘Oer de Weislaet’ is gekeken naar de meekoppelkansen die uit de vorige bewonersavonden en uit de werkgroepen zijn aangeleverd. Voor dit project zijn de volgende meekoppelkansen meegenomen:

 • Vergroenen – samen met de werkgroep ruimtelijke ontwikkeling is een groenplan opgesteld voor de omgeving bij De Pleats en De Driuwpôlle
 • IJsbaan – middenterrein van de ijsbaan als bergingsvijver inrichten. Samen hebben werkgroep ruimtelijke ontwikkeling en gemeente gekeken naar het optimaliseren van de 400 meter ijsbaan en het verder inrichten van het gebied tot sportcomplex en ontmoetingsplek.

Maatregelen op eigen terrein
Gemeente en waterschap werken samen en voeren maatregelen om de waterproblematiek te verhelpen. Maar ook de bewoner kan zijn/haar steentje bijdragen om Woudsend droog te houden door maatregelen te nemen op eigen terrein. Maatregelen die genomen kunnen worden zijn als volgt.

Afkoppelen
Bij het aanleggen van de regenwaterafvoer worden er uitleggers aangelegd voor elk perceel. Zo kan het dakoppervlak van uw woning aangesloten worden op de regenwaterafvoer. Door hiertussen een regenton te plaatsen, helpt u mee aan lokale waterberging en heeft u schoonwater beschikbaar om planten water te geven.

.

Actie steenbreek
Tuinen vergroenen met tegel eruit, groen erin. Creëer een geveltuintje of op je oprit of terras waterdoorlatende verharding aanleggen zoals grind of grasbetontegels. Zo kunnen we samen de buurt vergroenen met buren – informeer naar de subsidie-mogelijkheden bij de dorp coördinator Sietse la Roi. (s.laroi@sudwestfryslan.nl)

https://sudwestfryslan.nl/onderwerp/steenbreek/

.

Groenblauw dak
Naast het vergoenen van je tuin, oprit of terras kunt u ook een groenblauw dak aanleggen op bijvoorbeeld uw dak of uitbouw. Doe het samen met buren om de buurt te vergroenen – vele handjes maken licht werk. Informeer naar de subsidiemogelijkheden bij de dorp coördinator Sietse la Roi. (s.laroi@sudwestfryslan.nl)

.

Regenwatervijver
Door het aanleggen van een regenwatervijver helpt u mee aan lokale waterberging en biedt de mogelijkheid om waternatuur in uw tuin te halen. Tuiny Pool biedt een volledig pakket aan inclusief inheemse plantenpakket voor het aanleggen van een poel op tuinformaat. Zie https://www.ivn.nl/tuiny-poel voor meer informatie.

.

Klimaatambassadeurs
Er zijn verschillende maatregelen die op eigen terrein getroffen kunnen worden. Sommige eenvoudig, andere kosten meer inspanning. Niet iedereen zal dit even makkelijk kunnen oppakken of overzien. Ziet u hier juist wel goede mogelijkheden? Dan kunt u zich aanmelden als klimaatambassadeur. Andere inwoners kunnen u dan benaderen voor vragen en met elkaar kunnen jullie Woudsend nog groener maken. Interesse? Neem contact op met Henk Klaassens.

Als klimaatambassadeur: