Informatie voortgang Sinnefjild Woudsend e.o.

Gepubliceerd op 9 november 2022 om 13:37

Verslag van de bijeenkomst met de ‘klankbordgroep’ op 31 oktober door de EDW.

Zoals eerder gemeld zou een volgende stap na de startavond van 15 juni worden gemaakt met een rapportage over het energiegebruik en de energiebehoefte in Woudsend e.o.

De presentatie hiervan vond plaats in een bijeenkomst met de z.g. ‘klankbordgroep’ op 31 oktober door de EDW. Deze bijeenkomst was voorbereid door de ‘regiegroep’ Sinnefjild Woudsend e.o.

Toelichting:
*De regiegroep regelt de voortgang en bereidt bijeenkomsten van de klankbordgroep en de bewonders van het dorp voor. Zij bestaat uit het bestuur van EDW/Duurzaam Woudsend,  de voorzitters van Dorpsbelangen en Ondernemersvereniging en adviseurs van Doarpswurk/Energiewerkplaats).
*De klankbordgroep bestaat uit meedenkers die zich op en rond de startavond van 15 juni hebben opgegeven. Met deze groep worden tussenstappen en voorstellen besproken als voorbereiding voor de brede dorpsbijeenkomsten.

Positieve ontvangst en groen licht voor vervolgonderzoek
De presentatie werd positief ontvangen: “gedegen, helder en goede basis voor vervolgonderzoek.”
Uitgangspunten, voorwaarden en mogelijkheden bij het opzetten van zonnevelden werden nog eens naar voren gehaald met een presentatie vanuit de EDW en Energiewerkplaats. Deze konden de instemming krijgen van de aanwezigen.

Bij de opdracht voor de vervolgfase -onderzoek naar mogelijke locaties voor zonnevelden- werden vanuit de klankbordgroep nog de volgende randvoorwaarden onderstreept cq. toegevoegd:

  • Uit het zicht en meervoudig gebruik van de locatie: groencompensatie/natuur/biodiversiteit, etc.
  • Windenergie/windmolens meenemen. Zon/wind als ideale combinatie voor energieopwekking.

De resultaten van het vervolgonderzoek worden eerst weer aan de klankbordgroep voorgelegd en komen daarna weer in een dorpsbijeenkomst met de Sinnetafels aan de orde.

Wilt u meer informatie of meedenken via de klankbordgroep? Neem dan contact op via duurzaamwoudsend@gmail.com

PPT EDW Mienskipsprojekt Sinnefjild 04 11 22 V 19
PDF – 1,8 MB 193 downloads
PRES Sybrand 221031 KLEIN
PDF – 8,2 MB 181 downloads