Voortgang bestrijding wateroverlast Woudsend.

Gepubliceerd op 9 november 2022 om 13:56

In Woudsend zijn sinds juli 2022 de werkzaamheden ter bestrijding van de wateroverlast in volle gang. De straten rond het MFC en "De Pleats" zijn lange tijd opengebroken geweest, maar nu grotendeels weer dicht met noodbestrating.
Tijd dus voor een update door TAUW.

Werkzaamheden De Pleats en omgeving (Fase 1 maatregelen Woudsend)

In juli 2022 is gestart met de aanleg van de nieuwe hemelwater riolering in Woudsend. Dit betreft nu eerst fase 1 met de ondergenoemde straten :

 1. Waechswal
 2. Lynbaen
 3. Age Hylkes Trompstrjitte
 4. C. Nagelhoutstrjitte
 5. Schilstrastrjitte
 6. Kruispunt Indyksterleane/Age Hylkes Trompstrjitte

In de afgelopen maanden zijn er helaas vertragingen in de uitvoering opgetreden, doordat de levertijden van de te gebruiken rioolputten stagneerden en gas- en waterleidingen dienden te worden vervangen, alvorens de riolering kon worden aangebracht.
Momenteel worden door Vitens (water) en Liander (gas) de leidingen aangepast door aannemer Verkley. Bij het dorpshuis zijn de leidingen inmiddels vervangen en wordt volop aan het riool gewerkt. In november en december worden in de straten 3 t/m 5 (zie boven) en langs de Indyksterleane water- en/of gasleidingen vervangen.

De planning voor het aanbrengen van de nieuwe riolering en de herstraatwerkzaamheden is nu als volgt aangepast :

 • Waechswal
  Riolering gereed, behoudens de huisaansluitingen. De bestrating is eerst als noodbestrating uitgevoerd. Herstraten in voorjaar 2023, uiterlijk 1 april gereed
 • Lynbaen
  Riolering: week 42 tot 45. Tijdelijke (nood)bestrating: week 45 en 46. Herstraten in voorjaar 2023, uiterlijk 1 april gereed
 • Kruispunt Indyksterleane/Age Hylkes Trompstrjitte
  Overstortput en riolering kruispunt Indyksterleane/Age Hylkes Trompstrjitte en herstel straatwerk kruispunt met tijdelijke puinverharding : week 46 en 47. Definitieve bestrating aanbrengen mei 2023
 • Age Hylkes Trompstrjitte 1e deel (tot de J.C. Nagelhoutstrjitte)
  Riolering: week 48, 49 en 50. Tijdelijke puinverharding op dit gedeelte week 50 en 51. Herstraatwerk mei 2023
 • Age Hylkes Trompstrjitte 2e deel (vanaf de J.C. Nagelhoutstrjitte tot de Lynbaen)
  Riolering: jan/feb 2023. Herstraatwerk mrt/apr 2023
 • C. Nagelhoutstrjitte
  Riolering: apr 2023, herstraatwerk mei 2023
 • Schilstrastrjitte
  Riolering: mei 2023, herstraatwerk juni 2023

Gedurende de kerstvakantie (week 52, 1 en 2) zijn alle straten weer berijdbaar, zij het deels met een tijdelijke puinverharding.

Voor nadere info kunt u binnenlopen op het wekelijkse vragenuur op donderdag in het dorpshuis, even weken van 10.00 – 11.00 uur, oneven weken van 16.30 – 17.30 uur.

Indien gewenst kunt u ook contact opnemen met de uitvoerder van het werk Ronald Hoogesteger (van aannemer Thomassen), mobiel 06 51 23 09 42 of met de toezichthouder van de gemeente Klaas Visser, mobiel 06 15 44 86 33.


Waterhuishouding omgeving ijsbaan en sportveld
De waterhuishouding langs de westzijde van Woudsend is nog in uitwerking en het ontwerp wordt in nauw overleg met het Wetterskip afgestemd. Er zijn ideeën voor het creëren van waterberging bij de ijsbaan maar dit moet nog nader onderzocht en afgestemd worden met de betrokken partijen en er dient nog besluitvorming plaats te vinden.

Voor de aanpassingen van de waterhuishouding in de polder is nauw contact met het waterschap. In verband met de regenwaterafvoer dat wordt aangelegd bij De Pleats en omgeving is het noodzakelijk dat een deel van de waterhuishouding rondom de ijsbaan en het sportveld op korte termijn wordt aangepast om het regenwater te kunnen afvoeren naar de polder. De waterhuishouding zal daarom in fasen uitgevoerd worden. Fase 1 is het aanpassen van de waterhuishouding rondom de ijsbaan en de sportvelden (zie onderstaande kaart). Dit houdt in dat de bestaande watergangen schoongemaakt en her-geprofileerd worden. Daarnaast worden de bestaande duikers vervangen door duikers met een grotere diameter. Het uitvoeren van deze werkzaamheden staat voorlopig op de planning voor eind 2022 en begin 2023. Zodra de planning hiervoor definitief is, wordt dit met het dorp gecommuniceerd.

 

Afkoppelen Wellewei, omgeving De Poel en omgeving Dr Bongastrjitte (Fase 2 maatregelen Woudsend)

De straten van de Wellewei, omgeving De Poel en omgeving Dr Bongastrjitte zijn aan vervanging toe en worden herstraat door de gemeente. Om werkzaamheden in het dorp zo veel mogelijk te bundelen worden op deze locaties tegelijkertijd maatregelen uitgevoerd ten behoeve van het wateroverlast problematiek. De verhardingen in de openbare ruimte in omgeving De Poel en Dr Bongastrjitte worden afgekoppeld waarna het regenwater rechtstreeks geloosd wordt op de boezem. De Wellewei wordt ook afgekoppeld maar hier wordt het water afgevoerd naar de kleine polder in het oosten van Woudsend. De voorlopige planning is als volgt:

 • Voorbereiding van de werkzaamheden wordt momenteel uitgevoerd t/m medio 2023
 • Uitvoering van de werkzaamheden is gepland voor de tweede helft van 2023

 

Te zijner tijd zal een informatiebijeenkomst worden georganiseerd voor de (omwonende) bewoners waarin toelichting van het ontwerp, de planning en werkzaamheden zal plaatsvinden.

 

Cartoon reeks

Afgelopen zomer zijn de werkzaamheden gestart voor het invoeren van de eerste maatregelen in Woudsend: De Pleats en omliggende omgeving worden afgekoppeld. Samen met de gemeente is TAUW nu bezig met de voorbereidende werkzaamheden om drie andere locaties af te koppelen: Wellewei, omgeving De Poel en omgeving Dr Bongastrjitte. Door het verhard oppervlak in de openbare ruimte af te koppelen wordt het bestaande riool minder belast en wordt de kans dat deze overloopt verminderd. De gemeente is druk bezig om maatregelen te treffen in de openbare ruimte. Maar ook u kunt helpen aan het verminderen van wateroverlast in Woudsend. Door het aanleggen van een regenwatervijver helpt u mee aan lokale waterberging en biedt de mogelijkheid om waternatuur in uw tuin te halen. Tuiny Pool biedt een volledig pakket aan inclusief inheemse plantenpakket voor het aanleggen van een poel op tuinformaat. Zie https://www.ivn.nl/tuiny-poel voor meer informatie.