De Noodpomp : bestrijding wateroverlast

Gepubliceerd op 18 november 2021 om 13:32

Wateroverlast Woudsend: de noodpomp

Afgelopen tijd heeft Woudsend meerdere malen te kampen gehad met wateroverlast. In enkele gevallen liep (regen)water de woningen en bedrijven in met schade tot gevolg. De oorzaak hiervan ligt onder andere in het feit dat de wijk omringd wordt door een kade. Een gedeelte van Woudsend ligt hierdoor in een “kommetje” waardoor het water bij zware regenbuien niet kan afstromen naar bijvoorbeeld een watergang. Daarnaast is de afvoercapaciteit van het rioolstelsel relatief klein waardoor snel water op straat komt te staan.

 

 

Om dit risico weg te nemen heeft de gemeente besloten hiervoor nu maatregelen te treffen. Dit is tijdens de bewonersavond op 4 oktober aan het dorp toegelicht. Ook is hier verteld dat deze maatregelen niet op de een op andere dag gerealiseerd zullen zijn. Het is de verwachting dat dit een paar jaar duurt. De voorbereidingen vergen een gedegen voorbereiding en worden gefaseerd uitgevoerd. Relatief eenvoudige maatregelen worden natuurlijk sneller opgepakt.

In de tussentijd, ter overbrugging tot de definitieve oplossingen, is een tijdelijke maatregel getroffen in het plaatsen van een noodpomp in het dorp aan de Kleasterstrjitte. Deze pomp is nu operationeel.

Tijdens de bewonersavond zijn er verschillende vragen gesteld over het functioneren van deze noodpomp. In dit artikel leest u hoe de pomp werkt en hoe we deze beheren.

Vorige week bleek, bij wederom een stevige regenbui, dat de noodpomp opstartproblemen had waardoor die niet gelijk aan sloeg. De opstartproblemen zijn inmiddels verholpen waardoor de noodpomp alsnog prima heeft gefunctioneerd.

Wat is het doel van de noodpomp?
De noodpomp zorgt ervoor dat bij heftige regenbuien water wordt weggepompt dat niet meer via het rioolstelsel afgevoerd kan worden. Het water verzamelt zich vervolgens in de straat. Dit overtollige water wordt in die situaties rechtstreeks op het buitenwater (dit noemen we de boezem) gepompt. De pompinstallatie heeft een dusdanige capaciteit (1400 m3/uur) dat deze voorkomt dat water de woningen of bedrijven inloopt. Hierdoor wordt het risico van schade in woningen door wateroverlast aanzienlijk kleiner. Bij zware regenbuien zal er echter nog steeds regenwater op straat komen te staan. Dit is gebruikelijk bij zware buien en binnen het wegprofiel van de straat is ruimte om een hoeveelheid regenwater tijdelijk te kunnen bergen. Na een paar uren verdwijnt dit water via de riolering.

Waarom staat de noodpomp aan de Kleasterstrjitte?
De pomp is op een locatie (rioolput) gepland daar waar de straathoogte het laagste is en waar de grootste rioolbuizen bij elkaar komen. Hier komt het snelste en meeste water bij elkaar en krijgt de pompinstallatie daarom de maximale aanvoer van water om dit zo snel mogelijk af te kunnen voeren. Wanneer de pomp aanslaat geeft dit mogelijk geluidoverlast voor de directe omgeving. We verwachten dat de periode dat de pomp inwerking is relatief kort is. Mocht het geluid toch als hinderlijk wordt ervaren dan horen we dat graag en zoeken we naar een oplossing hiervoor.

Hoe gaat dit bij storingen?
De aanzuigbuis van de noodpomp hangt in een rioolput. Ook hangt er in deze put een systeem dat de hoogte van het waterpeil in het riool meet. De pomp wordt automatisch in werking gezet als de waterstand te hoog wordt. Als het waterpeil weer onder een bepaald niveau weggezakt is slaat de pomp automatisch weer uit. Er wordt geregistreerd hoe vaak en hoelang de noodpomp in werking is geweest. Mocht de noodpomp een storing hebben, dan wordt er een signaal verzonden naar de hoofdpost van de gemeente. De hoofdpost beheert op deze wijze alle pompinstallaties binnen de gemeente. Een storing wordt gemeld bij een medewerker van de gemeente en deze neemt dan actie om de storing te verhelpen.

Hoe werkt de noodpomp?
De noodpomp verpompt bij een zware regenbui (regen)water uit het riool naar de boezem. Dit is eigenlijk een onwenselijke situatie omdat vuilwater in die situaties rechtstreeks op het oppervlaktewater geloosd wordt. Met Wetterskip Fryslân is deze situatie en maatregel besproken en besloten dat de gemeente hiervoor een vergunning aanvraagt.

Elk rioolstelsel in een dorp, waarbij regenwater en vuilwater gezamenlijk wordt ingezameld en naar de rioolwaterzuivering verpompt wordt, heeft een rioolwater-overstort op oppervlaktewater. Bij zware regenbuien treedt deze rioolwater-overstort in werking en stroomt er met regenwater verdund rioolwater naar het oppervlaktewater.

In de vorige wateroverlast situaties is het voorgekomen dat grove vuildelen op straat terecht kwamen. Dit is een situatie die we niet willen. De verwachting is dat met het plaatsen van de noodpomp dit niet meer aan de orde is. Bij de uitmonding van de pompleiding is een voorziening geplaatst die deze grove delen afvangt, zodat deze niet in het buitenwater terecht komen.

Wilt u meer weten of heeft u vragen? |
Ga dan naar de website www.sudwestfryslan.nl/wateroverlastwoudsend
Hier vindt u meer informatie, antwoord op de gestelde vragen tijdens de bijeenkomst en u kunt via een reactieformulier een vraag of opmerking achterlaten.

Ik ga ervan uit dat u hiermee voor nu voldoende op de hoogte bent gebracht van de werking van de Noodpomp en dat u (weer) vertrouwen krijgt in het functioneren van deze tijdelijk noodoplossing.

Vriendelijke groet
Henk Klaassens    TAUW