Notulen jaarvergadering Dorpsbelangen Woudsend

Gepubliceerd op 14 juni 2019 om 10:39

Notulen jaarvergadering Dorpsbelangen Woudsend e.o. 10 mei 2019.

1. Opening:
Jurjen de Jong heet alle aanwezigen van harte welkom. Hij meld dat onze interim voorzitster Anuscka de Man wegens familie omstandigheden niet aanwezig kan zijn. De opkomst is klein, wat we ook wel verwacht hadden omdat we een maand geleden al de dorpsvisie-bijeenkomst hebben gehad.

2. Notulen jaarvergadering en Jaarverslag 2018:
De notulen van de vorige jaarvergadering lagen voor deze vergadering ter inzage. Ook via Woudsend online kon je deze inzien. Er zijn geen op- of aanmerkingen over dit verslag en zijn vastgelegd.

Jaarverslag van 2018 door Jacqueline Postma.

3. Bestuurssamenstelling:
Jurjen de Jong stelt Jacob van de Wal voor als nieuw bestuurslid, hij wordt met een applaus verwelkomd.
Afgelopen jaar zijn Bertus de Jong, Loek Hogenhout, Martje Syperda, Jelle van Netten afgetreden. Fonger Ringnalda heeft na deze vergadering vrijaf van zijn bestuurlijke functie maar gaat ons nog wel ondersteunen met hand-en spandiensten.

We zijn nog druk bezig om een nieuwe voorzitter te zoeken voor ons bestuur.
Wel hebben we een nieuw bestuurslid, Maud Cozijnsen wordt met een applaus verwelkomt.

4. Financieel verslag:
Jurjen de Jong heeft het verslag op de beamer en licht dit toe.
De balans uitgelegd, Stichting 1816 gelden en een uitleg over eigenlijke uitgaven.

Peter Kranendonk: Het geld wat over is van de elfstegentocht kun je verantwoorden bij de gemeente als onderhoud.

5. Verslag kascommissie:
Fedde Mulder en Klaas Postma vormden dit jaar de kascommissie. De boeken zijn door hen gecontroleerd en prima in orde bevonden. Klaas Postma meldt dat er aan de penningmeester décharge verleend kan worden. Daartoe wordt door de vergadering besloten.

6. Benoeming kascommissie:
Fonger Ringnalda vormt samen met Bote Pietersma volgend jaar de kascommissie.

7. Verslagen van:
– Speeltuinvereniging
– Woudsendonline
– Dorpskrant de Driuwpôlle

Speeltuinvereniging:
Jacob van der Wal leest het verslag voor.
Zie ander bericht.

Dorpskrant:
Jacob van der Wal leest het verslag voor van Hendrik van Netten.
Zie ander bericht.

Woudsendonline:
Hans Kok presenteert de nieuwe website en Woudsendonline is bezig een portal te ontwikkelen voor Woudsend.
Verder worden facebook en instragram bijgewerkt en bijgehouden.

Siemon de Vries, Jorrit Zondervan en Geertje van der Meulen zijn uit het bestuur.
Henk van Vreumingen heeft de financiën overgenomen,
Hans kok doet de website en ze hebben
Lisa Dijkstra erbij voor de redactie. Ze wil praten met jongeren en toeristen en de verkregen informatie toevoegen aan de site.
Ieme Braaksma stelt de agenda samen.
Jan Osinga is de fotograaf.

Douwe Zondervan: Is dit de overkoepelende website van Woudsend?
Hans Kok: De portal is zeer welkom en verstandig!

Loek Hogenhout: Woudsend online is voor Woudsenders. Waar moeten de toeristen de informatie over Woudsend weghalen?
Peter Kranendonk: Woudsend promotie heeft een nieuwe site opgestart.
Dit wordt onderzocht om dit af te stemmen met Woudsendonline.

De voorzitter bedankt allen voor de verslagen en vermeldt dat de bestuursleden van Dorpsbelangen de boeken van deze drie commissies gecontroleerd hebben en in orde zijn bevonden.

8. Lopende zaken:
A: Dorpsvisie: Er is een extra bijeenkomst geweest om nog punten aan te vullen voor het concept dorpsvisie. Deze is gemaakt na keukentafelgesprekken bij verschillende groepen in Woudsend. De definitieve dorpsvisie wordt geschreven en aangeboden aan de gemeente vóór de zomer. Daarna gaan we samen met de Ondernemersvereniging via de dorskrant communiceren om werkgroepjes te vormen om onderwerpen uit te werken.
B: ASR gebouw: Afgelopen week stond de advertentie voor inschrijving voor projectontwikkelaars voor ouderenwoningen in de krant. Het ASR gebouw is dus weer te koop! Er zijn tot nu toe al 12 partijen die de sleutel hebben opgevraagd om in het digitale gebouw te kunnen komen. Daar komen ruwe plannen uit. Beoordeling ook met de groep uit Woudsend, Loek Hogenhout, Johannes Kuipers, Leo Visser, Roland Messing.
C: Wellepad: De gemeente is positief over het pad naast de Welle naar het Wellebrugmonument. De grond is van de provincie daar moeten afspraken over gemaakt worden. We wachten nu op definitief groen licht.
D: Buitenfitness: Er is al veel geld binnen voor de aanschaf en plaatsing van buitenfitness toestellen bij de sloepenhaven. Er moet nog gekeken worden met Woudsendpromotie, MFC en DB voor een goede plek.

9. Rondvraag:
Sjoerd Groen: Vraagt of DB het bomenplan op de Vosseleane in de gaten houdt. Er gaan veel bomen weg.
Fonger: Waar nu geen bomen zijn is de grond slecht en er lopen veel leidingen in de grond.
Verder zijn er geen bomen weggehaald.

Peter Kranendonk: complimenten voor de samenwerking van de OV Woudsend en DB wat betreft de woningbouw in dorpen.

Tjipke Tjalsma: Het parkeerprobleem bij de B&B’s is nog niet opgelost.
DB: B&B’s moeten hierop geattendeerd worden
Loek Hogenhout: Het zijn niet alleen de auto’s van de B&B’s.
Iedereen heeft tegenwoordig 1 of 2 auto’s en wil deze zo dicht mogelijk bij het huis parkeren.
Douwe Zondervan: Ook voor de brandweer niet ideaal.
Jacob van der Wal: De Eewal is al tijden een probleem.
De brandweer heeft flyers achter de ruitenwissers geplaatst.

Tjipke Tjalsma: Het lange Hûs is verkocht, wat gaat hier mee gebeuren?
Loek Hogenhout: Het is verkocht aan iemand uit Franeker, die er jongeren studio’s in wil maken. Wanneer er nog andere ideeën zijn wil hij dit graag weten.

Siebren de Vries: Waar zijn in Woudsend AED kasten?
DB: We zijn bezig met een AED op de brug verder zijn er in Woudsend veel AED’s.
Op de site van het rode kruis staan ze aangegeven.
Een idee om deze informatie in de dorpskrant en Woudsendonline te zetten?

Theo Velting: De Johan van Huizumstrjitte is vol onkruid en de bestrating is ook niet al te best.

Siebren de Vries: Bestrating de Dijk ook meenemen

Conny Goosens: De Dijk is de bestrating erg los, je wordt er ‘snachts wakker van.

10. Sluiting:
Jurjen de Jong bedankt een ieder voor zijn/haar aanwezigheid en sluit de vergadering.